Όροι χρήσης

Ο συνδρομητής καλείται να διαβάσει αναλυτικά τους παρακάτω όρους και να κάνει χρήση του λογισμικού μόνο εφόσον συμφωνεί με τα κάτωθι

Το συνολικό λογισμικό πρόγραμμα που διατίθεται για χρήση σ΄αυτή την ιστοσελίδα στο εξής αναφαιρόμενο ως (το “Λογισμικό”), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του kronoslearning.com.

Η οποία (Για τους σκοπούς και όρους της παρούσας συμφωνίας αναφέρεται ως η Εταιρεία) είναι εκδοτική Εταιρεία, παράγει εκπαιδευτικά Λογισμικά προγράμματα και Εμπορική E ταιρεία που διεξάγει πωλήσεις μέσω INTERNET τόσο η ίδια κατ ευθείαν στο κοινό η μέσω εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων της τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

(Για τους σκοπούς και όρους της παρούσας Άδειας χρήσης θα αναφέρεται ως ο Συνδρομητής) είναι το άτομο που αγοράζει συνδρομητική υπηρεσία από την Εταιρεία η από τον Αντιπρόσωπο της υπό τους όρους και προϋπόθεσεις χορήγησεις της Άδειας Χρήσης για να μπορεί να χρησημοποιεί το παρών λογισμικό πρόγραμμα.

 • Η χρήση του Λογισμικού προγράμματος διέπεται από τους όρους της Άδειας Χρήσης Συνδρομητή, η οποία περιλαμβάνεται στο Λογισμικό πρόγραμμα αυτό που στο εξής θα αναφέρεται ως (η “Άδεια Χρήσης”).
 • Οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Λογισμικό αυτό , εκτός αν προηγουμένως συμφωνήσουν με τους όρους της Άδειας Χρήσης Συνδρομητή.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή , αντιγραφή του συνόλου η μέρους του Λογισμικού της Εταιρείας η προβολή, μεταπώληση, εμπορεία η ενοικίαση του λογισμικού απο τον αδειούχο Συνδρομιτή .

Ο Συνδρομητής με την υπογραφή της συμφωνίας και την αποδοχή των όρων της Αδειας χρήσης με την Εταιρεία η τον Αντιπρόσωπο της δικαιούται πρόσβαση μόνο στα θέματα που επέλεξε και πλήρωσε όπως περιγράφονται στην σχετική σύμβαση που αποδέχεται έντυπη η ηλεκτρονική.

Ο Συνδρομητής αγοράζει από την Εταιρεία η τον Αντιπρόσωπο της συνδρομή του παρώντος Λογισμικού προγράμματος μέσω INTERNET με περιεχόμενο όπως περιγράφεται και παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας υπο τους ποιό κάτω όρους και προϋποθέσεις:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 • Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ της Εταιρείας είναι μία Τράπεζα πληροφοριών που περιέχει πληροφορίες σε θέματα Μαθηματικών –Έκθεσης – Φυσικής –Χημείας- Νέων Ελληνικών –Μαθηματικά Δημοτικού-Ελληνικά Δημοτικού – Εκπαιδευτικά Παιγνίδια κτλ που παράγει η Εταιρεία και διατίθενται στο κοινό με συνδρομές στο Internet
 • Παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να δει όπου είναι δυνατόν μέσα από κινούμενα γραφικά ,εκφωνήσεις ,κείμενα, εικόνες, πίνακες, σχεδιαγράμματα και ασκήσεις τα διάφορα πιό πάνω θέματα.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Στην Ιστοσελίδα, της η Εταιρεία στο μέλλον προτείθεται να δημιουργήσει τομέα προϊόντων που οι Συνδρομητές θα μπορούν να αγοράσουν σε ειδικά χαμηλές τιμές.
 • Αυτό θα γίνει σε χρόνο που θα επιλέξει η ίδια η Εταιρεία.
 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες,απο την Εταιρεία και το Λογισμικό πρόγραμμα που η Εταιρεία διαθέτει στον Συνδρομητή, όπως και η μεταξύ των δύο μερών συμφωνία, η η Άδεια χρήσης Συνδρομιτή, σε καμία περίπτωση δεν παρέχει προς τον Συνδρομιτή υπηρεσίες φροντιστηρίου η Ιδιαίτερων Μαθημάτων, αλλά πληροφορίες που βοηθούν στη κατανόηση των διαφόρων θεμάτων και στη άσκηση και απόκτηση ευρύτερης γνώσης σ΄αυτά , σύμφωνα με την άποψη της Εταιρείας.
 • Ο Συνδρομητής μπορεί να κάνει εισηγήσεις για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, να εκφράζει προς την Εταιρεία τα σχόλια και τις απόψεις του για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με σκοπό την καλυτέρευση τους, αλλά η υιοθέτηση τους εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

.

 • Κατά την ισχύν της συνδρομής του, ο συνδρομητής θα έχει 24ώρο πρόσβαση σε αυτή.
 • Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αντικαθιστά,προσθέτει η τροποποιεί για σκοπούς βελτίωσης το παρεχόμενο Λογισμικό πρόγραμμα.
 • Σε περίπτωση διακοπής της παροχής των συνδρομητικών υπηρεσιών για λόγους άσχετους με την Εταιρεία ο συνδρομητής δεν έχει αξίωση προς αποζημίωση,αλλά αξίωση μείωσης της συνδρομής του.
 • Η μείωση πρέπει να είναι ανάλογη του ποσοστού της διακοπής, λαμβανομένου υπόψιν του ποσοστού των υπηρεσιών που διακόπηκαν, σε σχέση με το συνολικό κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώνει τον Συνδρομητή για τις επί πλέον υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει καθώς και για τους όρους προσφοράς των υπηρεσιών αυτών.
 • Ο Συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί την υπηρεσία που επέλεξε αποκλειστικά και μόνο στην κατοικία του και για χρήση αποκλειστικά και μόνο για τον ίδιο και την οικογένεια του.
 • Απαγορεύεται η χρήση σε κάθε χώρο και για κάθε χρήση που δεν περιέχεται στους όρους της άδειας χρήσης, καθώς και η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προσωρινή η συστηματική εμπορική εκμετάλλευση των συνδρομητικών υπηρεσιών.
 • Ο Συνδρομητής δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει με η χωρίς αντάλλαγμα σε τρίτους και με οποιοδήποτε τρόπο πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
 • Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο επέμβαση στο περιεχόμενο με σκοπό την παραποίηση η την αντιγραφή στοιχείων η την κτήση τεχνογνωσίας του περιεχομένου.

Το Λογισμικό διατίθεται, αποκλειστικά και μόνο για χρήση από τους τελικούς χρήστες σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης της Εταιρείας. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή περαιτέρω διάθεση, δανεισμός η μεταπώληση πάσης φύσεως και περιγραφήςτου Λογισμικού προγράμματος, που δεν είναι σύμφωνη με την Άδεια Χρήσης που παρέχει η Εταιρεία, απαγορεύεται ρητά και ενδέχεται να συνεπάγεται αστικά και ποινικά αδικήματα.

 • Ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει την συνδρομή του το ύψος της οποίας καθώς και οι λοιποί όροι καταβολής συμφωνούνται εκ των προτέρων μεταξύ του και της Εταιρείας η του Αντιπροσώπου της.
 • ΗΕταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του κόστους συνδρομής σε κάθε περίπτωση που αυξάνονται οι συντελεστές κόστους των παρεχομένων συνδρομητικών υπηρεσιών η για λόγους που η Εταιρεία κρινει εύλογους υπό τας περιστάσεις.
 • Οποιαδήποτε αύξηση συνδρομής θα ισχύει μετά την ενημέρωση του Συνδρομητή από την Εταιρεία.
 • Κατά την αρχική εγγραφή του ο Συνδρομητής καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής που καθορίζονται από καιρό εις καιρό από τη Εταιρεία και πληρώνεται μόνο μία φορά.
 • Μετά την καταβολή του δικαιώματος συνδρομής ο Συνδρομητής θα καταβάλει μηνηαίο ποσό συνδρομής που το ύψος του συμφωνήται εκ των προτέρων ανάλογα με την επιλογή των θεμάτων που έκανε.
 • Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παρούσα και στα συνημμένα παραρτήματα αυτής, ο Συνδρομητής δικαιούται να τερματήσει την παρούσα συμφωνία οποτεδήποτε, γραπτώς η με συστημένη επιστολή του προς την Εταιρεία
 • Η διακοπεί επιφέρει την λύση και τον τερματισμό της Άδειας χρήσης κατά τη λήξη της προπληρωμένης από τον Συνδρομητή περιόδου.
 • Σε περίπτωση διακοπής της Άδειας Χρήσης απο τον Συνδρομητή τα ποσά εγγραφής η προπληρωμένες συνδρομές δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση διακοπής της άδειας χρήσης από τον Συνδρομητή , και εάν ο Συνδρομητής σε κατοπινό στάδιο ζήτησει την επανάληψη της παροχής των υπηρεσιών, υποχρεούται στην καταβολή τελών επανασύνδεσης,ισάξιο η ανάλογο της εγγραφής που θα ισχύει κατά την περίοδο της επανεγραφής,

Ο περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προστασία του ατόμου)Νόμος (138(1)2001) με βάση τις πρόνοιες του ποιό πάνω Νόμου, η Εταιρεία ενημερώνει τον Συνδρομητή ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Εταιρεία kronoslearning.com με σκοπό την εγγραφή, διαχείριση, εξυπηρέτηση, πληροφόρηση και ενημέρωση των Συνδρομητών καθώς και την προώθηση προς αυτούς ειδικών προσφορών για προϊόντα η υπηρεσίες της Εταιρείας.

Με την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου ο Συνδρομητής δηλώνει ότι συγκατατίθεται όπως τα προσωπικά του δεδομένα τύχουν επεξεργασίας από το kronoslearning.com για τον πιο πάνω περιγραφόμενο σκοπό.

 • Η Εταιρεία δικαιούται σε διακοπή των Συνδρομητικών υπηρεσιών που συμφωνούνται και παρέχονται με την παρούσα εάν:

Α) Άμεσα η έμμεσα ο Συνδρομητής παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης Συνδρομητή, οι οποίοι θεωρούνται μέρος της Άδειας Χρήσης Συνδρομιτή η οποίοι θεωρούνται μέρο της Άδειας Χρήσεις.

Β) Μετά την πάροδο της προθεσμίας ανανέωσης της Συνδρομής, χωρίς αυτή να έχει πληρωθεί.

Γ) Σε περίπτωση αναπροσαρμογών από την Εταιρεία και μη αποδοχής των αναπροσαρμογών από τον Συνδρομητή.

Δ) Κατά την κρίση της Εταιρείας επιβάλουν τούτο λόγοι ασφαλείας του προγράμματος.

Ε) Λόγοι εκτάκτου ανάγκης, προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, τροποποίησης, των νόμων του κράτους η απαγόρευσης κυκλοφορίας του Λογισμικού.

Ζ) Σε περίπτωση που άμεσες η έμμεσες και επείγουσες τεχνικές ανάγκες η λόγοι καλής λειτουργίας του δικτύου το επιβάλλουν.

Η) Η Εταιρεία δικαιούται σε διακοπή των παρεχομένων Συνδρομητικών υπηρεσιών εάν η διακοπή επιβάλλεται με πράξη των Αρχών του Κράτους που επιβάλλει διακοπή της λειτουργίας των υπηρεσιών συνδρομής στην ίδια η στους διαχειριστές της.

Θ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις διακοπής παροχής των Συνδρομητικών Υπηρεσιών και γενικά των υπηρεσιών που παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα, η Εταιρεία δικαιούται χωρίς όχληση να προβεί σε απενεργοποίηση της παροχής προς τον Συνδρομητή,εξ αποστάσεως, από το Ηλεκτρονικό κέντρο της Εταιρείας.

Ι) Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται κάθε διακοπή των Συνδρομητικών υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρεία που γίνεται κατ΄εφαρμογή της παρούσας και με την οποία χορηγεί ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρεία ,στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της,να προβαίνουν χωρίς όχληση η άλλη ειδοποίηση,σε διακοπή των παρεχομένων σάυτόν Συνδρομητικών Υπηρεσιών,και παραιτούμενος από κάθε δικαστική ή άλλη αμφισβήτηση του δικαιώματος άμεσης διακοπής των συνδρομητικών υπηρεσιών.

 • Σε περίπτωση που η αδυναμία της Εταιρείας για παροχή των Συνδρομητικών Υπηρεσιών της οφείλεται σε ανωτέρα βία και γενικά σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη αυτή η ο Συνδρομητής, απαλλάσσονται και οι δύο Συμβαλλόμενοι από τις υποχρεώσεις τους για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το γεγονός ανωτέρας βίας παραιτούμενων των συμβαλλομένων από κάθε αξίωση αποζημίωσης .

Ως γεγονότα ανωτέρας βίας συμφωνείται να θεωρούνται ενδεικτικά και τα ακόλουθα:

 • Πόλεμος, τρομοκρατικές πράξεις, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, θεομηνίες, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ,Κυπριακών, οι Κοινοτικών Αρχών ,Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών, Φυσικά εμπόδια και ατμοσφαιρικές συνθήκες.
 • Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επανάληψη των υπηρεσιών της.
 • Ο Συνδρομιτής με την παρούσα, εξουσιοδοτεί την Εταιρεία όπως με την αποδοχή των όρων της Άδειας χρήσης ,εγκαταστήσει στον υπολογιστή του πρόγραμμα ασφαλείας του λογισμικού προγράμματος εξ αποστάσεως η μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της χωρίς καμία ευθύνη προς τον συνδρομητή.
 • Το πρόγραμμα θα είναι επιλογής της Εταιρείας και θα έχει το δικαίωμα να το αφαιρέσει όποτε η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο.
 • Η Εταιρεία ρητά δηλώνει ότι δεν παρέχεται καμία εγγύηση η διαβεβαίωση για αποτελέσματα προόδου η απόκτησης γνώσης, απο την χρήση του λογισμικού, ούτε και καμία ρητή η σιωπηρή εγγύηση ποιότητος, η καταληλότητος για συγκεκριμένη χρήση.
 • Η Εταιρεία και οι Αντιπροσωποι της δεν δηλώνουν με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο λογισμικό είναι κατάλληλες για οποιοδήποτε σκοπό. Κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στο λογισμικό παρέχεται στον συνδρομητή ώς έχει χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους και περιγραφής.
 • Η Εταιρεία και οι Αντιπρόσωποι της με το παρών, δηλώνουν ότι δεν παρέχουν καμία απολύτως εγγύηση η διαβεβαίωση περι της ποιότητας η καταλληλότητας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Σε σχέση με το περιεχόμενο των παρεχομένων υπηρεσιών από την Εταιρεία προς τον συνδρομητή, για την Εταιρεία και τους Αντιπροσώπους, της δεν γεννάται καμία ευθύνη για οποιδήποτε ζημιά άμεση η έμμεση, θετική η αποθετική, αρνητικό ενδιαφέρον, αδιαφορία χρήσης, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη η ψυχική οδύνη η για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχών προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο απο απώλεια χρήσης , έστω και αν συντρέχει υπαιτιότητα , που προκύπτει από η σχετίζεται με ,την χρήση ή την λειτουργία των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του λογισμικού.
 • Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Εταιρείας που δημοσιεύεται στις σελίδες αυτές πιθανόν να περιέχει τεχνικά η τυπογραφικά λάθη και η Εταιρεία προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους και απο καιρό εις καιρό θα προβαίνει σε αλλαγές, αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του περιεχομένου με σκοπό την βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών απο τη Εταιρεία προς τους συνδρομητές της.

Οι συνδέσεις της ιστοσελίδας της Εταιρείαςσας επιτρέπουν να μπείται σε ιστοσελίδες άλλων Εταιρειών που δεν βρίσκονται υπο τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ουτε και για καμία σύνδεση που γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας με άλλες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης με τις ιστοσελίδες αυτές προς τους Συνδρομητές της για διευκόλυνση των ιδίων και ότι περιλαμβάνουν οι ιστοσελίδες αυτές δεν έχει σε καμία περίπτωση την ένοια πως η Εταιρεία συμφωνεί με το περιεχόμενο η την μορφή τους.

 • Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε τρίτους την εκπλήρωση μερικών η όλων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα έναντι του συνδρομητή .
 • Η παρούσα Σύμβαση ,τα συνημμένα παραρτήματα της ,και τα εκάστοτε τιμολόγια χρεώσεων της Εταιρείας και των Αντιπροσώπων της αποτελούν την πλήρη Συμφωνία των συμβαλλομένων και ουδεμία άλλη εγγραφή η προφορική συμφωνία ισχύει απο την Εταιρεία έναντι του Συνδρομητή.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης πρέπει να γίνεται και να αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως αποκλειόμενου κάθε άλλου μέσου απόδειξης με εξαίρεση τις τροποποιήσεις η αναπροσαρμογές της Συνδρομής οι οποίες θα ισχύουν εφ όσον ο συνδρομητής αποδεχθεί την αναπροσαρμογή τους.

©2021 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?